Forhistorie

Denne blog er en direkte gengivelse af indholdet på nyhedssiderne, fra hjemmesiden først så dagens lys i julen 1999 til den blev afløst af Klubmodulhjemmesiden og Facebook i foråret 2011. Indholdet er uredigeret taget fra de filer der er gemt af hjemmesiden inden den blev deaktiveret i 2011, og kan derfor læses som en opslagstavle, der vidner om de aktiviteter, der er sket i klubben de 11 år. Der har i perioden 2002-2007 været fremstillet nyhedsbreve i papir, der blev sendt med posten til medlemmerne, men meget af indholdet af disse nyhedsbreve, blev også sat op på hjemmesiden og derfor er de bevaret her. Forfatterne til disse ting på hjemmesiden var for det meste formændene, Michael Østergaard og jeg selv Jesper Bach Dall, samt bestyrelsesmedlemmerne og medlemmerne af de udvalg der lavede invitationer til aktiviteter.
Jeg håber at læsningen vil blive sjov, enten som gensyn for medlemmer der har været i klubben i lang tid eller som inspiration til nye medlemmer og udvalg, der skal sikre at vores klub består og fornyer sig i mange år endnu.
Jesper Bach Dall, Ex-hjemmesideredaktør.

Den første tid før stiftelsen af klubben:
Det hele startede med et medlemsmøde den 16. december 1999, hvor ti medlemmer af HIFs triathlonafdeling var mødt frem i cafeen i Haderslevhallen. Michael Østergaard bød velkommen og meddelte forsamlingen at triathlonudvalget i HIF, som han var formand for, trådte tilbage med øjeblikkelig virkning. Han begrundede det med den stigende centralisering af HIF samt et dårligt samarbejde med hovedbestyrelsen i HIF. Michael forklarede adspurgt, at udvalget havde drøftet problemerne med hovedbestyrelsen, men han følte at de ingen intentioner havde om at ændre retningen for HIFs udvikling. Andreas Gydesen havde sendt et fyldigt brev, der blev delvist oplæst. Der blev udtrykt stor utilfredshed med den store kontrol af HIFs medlemmers aktivitetsniveau og ingen af de tilstedeværende ønskede at overtage udvalgets arbejde i HIF.

Man gik derfor over til at diskutere fremtidige muligheder for triathleter i Haderslev, herunder at starte en ny klub, være en afdeling af en eksisterende klub, indgå aftaler med andre klubber og triathlonklubber. De fleste tilkendegav at de ville bakke op om en ny klub, idet det dog blev understeget, at for det første ønskede mange at bibeholde deres medlemsskab i HIF og for det andet skulle det fremgå, at der var stor respekt for det arbejde, hovedbestyrelsen af HIFs lavede. Det skulle altså ikke fremstå som et brud med HIF, der skulle opfattes som en mistilliderklæring til det arbejde der blev udført, men kun en fundamental uenighed om forenings styring.

Der var tre til fem der gav tilsavn om at ville melde sig som bestyrelsesmedlemmer i den evt. ny klub.

Michael Østergaard sluttede mødet af med at love at orientere Gunnar Petersen og hovedbestyrelsen samt indkalde til en stiftende generalforsamling inden medlemsmøde primo februar.

1. januar 2000

Haderslev Duathlon og Triathlon 2000 tilbyder: (Dette er hele hjemmesidens indhold i starten)

Ny svømmetid i samarbejde med Haderslev Svømmeklub. Alle kan svømme gratis i hele januar måned om tirsdagen kl. 20-21 og torsdag kl. 21-22 i Hjortebrohallen. Her vil der også gives svømmetræning/vejledning.

Ny cykeltræning i samarbejde med Haderslev cykelklub HCK-75. Der vil som altid være cykling på MTB om søndagen, dog med start kl. 10 fra Søsportscentret sammen med cykelklubben. Der vil komme en nærmere og mere detaljeret plan over hvordan vi kan træne med cykelklubben, så alle får mulighed for at drage mest muligt ud af samarbejdet.

Nyt tiltag til løbetræning. Fremover vil vi få fælles udgangspunkt fra Haderslev Statsseminarium. Vi mødes på parkeringspladsen ved flagstangen. Der er mulighed for bad og omklædning, både før og efter træning. Mødetid lørdag kl. 13 startende fra den 9. januar 2000. snere vil der blive lavet mere specifik løbetræning tilpasset til den enkelte.

Nyt er også at vi tilbyder træning, ikke udelukkende til triathleter, men også til dem der kun vil cykle og løbe (duathlon) eller udelukkende løbe. Kor sagt en klub der tilbyder træning til alle.

Nye tiltag i klublivet. Der vil blive mulighed for medlemmer at få nogle fordelagtige tilbud på sportsbeklædning og sko i samarbejde med Sportmaster. Klubaftner med foredrag om bl.a. træning, medlemmernes oplevelser i forbindelse med deres sport, hygge og lign.

10. Januar 2000

Indbydelse til Stiftende Generalforsamling i “Haderslev Duathlon og Triathlon 2000”.

Til: Alle interesserede.
Tidspunkt: Torsdag den 27. januar kl. 19.00
Sted: Aktivitetshuset jomfrustien 20, 1 sal i cafeen.

En initiativgruppe på fire, har fundet det nødvendigt at starte en ny forening, der skal være til gavn for alle, der har interesse i at svømme, cykle og/eller løbe. Foreningen formål skal være et seriøst arbejde for aktive udøvere af de pågældende idrætsgrene, dvs. triathleter, duathleter og løbere. Vi ønsker medlemsskab af Dansk Triathlon Forbund samt Dansk Atletik Forbund. Allerede nu er der truffen spændende aftaler for den nye forening. Der kan bl.a. nævnes samarbejde med Haderslev Cykelklub HCK-75 og Haderslev Svømmeklub. På sponsorsiden kan nævnes Sportsmaster, der er villig til et nærmere samarbejde med klubaften og lign. Frøsherred Sparekasse har givet et flot kontant beløb, samt t-shirts til hjælpere ved vores stævne. Der bliver tilbudt fællestræning følgende ugedage: Tirsdag, onsdag, Torsdag, Lørdag og Søndag.

Er du interesseret, så mød op!

Hovedformålet for aftenen, udover selve stiftelsen, vil blive valg til en bestyrelse. Tre personer har allerede meldt sig til bestyrelsesarbejde. Flere er velkomne.

Nærmere oplysninger fås hos Michael Østergaard, Naffet 23,2 tlf. 74526959 mail mioe@get2net.dk

Vi håber på dit fremmøde!

initiativgruppen:
Thomas Petersen
Jesper Bach Dall
Leif Hartmann
Michael Østergaard

Foreningen er på nettet: http://www.hjem.wanadoo.dk/~wan11719

27. januar 2000

Stiftende generalforsamling på Aktivitetshuset kl .19.

Der var mødt 16 personer, og Michael Østergaard bød velkommen, og der blev lavet nogle omrokeringer af dagsordnen. Leif Hartman bliver valgt som dirigent. Michael Østergaard redegjorde for baggrunden for at lave en ny klub og fortæller om de nye træningsinitiativer som er:
Svømmetilbud i Hjortebro efter aftale med HSK.
Cykel og MTBtræning med HCK.
1 gange løbetræning om ugen fra Seminariet.
Klubben bliver medlem af såvel DAF som DTRIF. Thomas Petersen tilføjer at klubbens midler skal tilgå medlemmerne igen.
Der bliver nedsat 4 grupper: Ungdomsgruppen, Træningsgruppen, Socialgruppen og Stævnegruppen og der snakkes om ideer og handlingsplanner. Der er stævne den 2. juni 2000.
Jesper Bach Dall beskriver den allerede eksisterende hjemmeside.
Der er truffet sponsoraftale med Frøs og Sportmaster/Asics.
På Andreas Gydesens foranledning er der herefter en runde om de fremmødtes forventninger og baggrund for at møde op.

Mødet går over til det mere formelle:
Man indskriver medlemmer og udmelder af HIF. Thomas Petersen administrerer dette.
Klokken 21.04 den 27. januar 2000 er der 18 personer indmeldt i den nye klub og klubbens oprettelse er en realitet.
Derefter fastsættes kontingentet til 250 kr for voksne, 200 kr for under 18 år og 600 kr for en familie. Hertil kommer evt. licens på 200/100 kr for år 2000 til DTRIF.
Man begynder at gennemgå forslaget til vedtægter og efter en længere diskussion om klubbens navn ( der bliver: Haderslev Tri 2000 med mulig undertekst: Løb, duathlon og triathlon ) vedtages vedtægterne enstemmigt med flere tilføjelser.
Der foretages valg til bestyrelsen og Michael Østergaard, der i mellemtiden er gået hjem pga. sygdom, bliver valgt til formand. De øvrige bestyrelsesmedlemmer bliver Jesper Bach Dall, Thomas Petersen og Svend Anker Iversen, samt Kjeld Thomsen som Kasserer dog uden mødepligt til bestyrelsesmøder. Revisor bliver Søren Kjær.

Niels Gotthardsen har fået tilbudt at klubben kan sætte hegn op ved Kløften Festival og tjene ca. 15000 kr samt fribilletter. Generalforsamlingen takker ja.
Kjeld Thomsen for referatet.

1. marts 2000

Bestyrelsen har holdt bestyrelsesmøde den 29/2 og tilstede var Michael Østergaard, Svend Anker Iversen, Jesper Bach Dall, Thomas Petersen og Kjeld Thomsen. Bestyrelsen har godkendt logoet og giver det videre til Intersport, da Sportsmasterbutikken er lukket, der skal stå for trykning af vores første løbesinglet fra Puma. Singleten bliver præsenteret ved medlemsmødet den 16. marts kl .19.30 ved Vandforsyningen, hvor Andreas Petersen også vil fortælle om sin deltagelse ved Hawaii Ironman.

Socialgruppen har to aktiviteter på skrivebordet: En grillaften i forbindelse med hegnsopsætningen i Kløften og en off-seasonfest i efteråret. Børne og Ungdomsudvalget starter med træning for børn og unge den 11. marts kl. 11 med “Tour de Vesterskoven” (løb) fra seminariet og den 19. mars kl. 10 med “Tour de Marstrup” (landevejscykling) fra Søsportscentret. Desuden er der planlagt aktivitetsuge (dag) tirsdag i uge 25 og torsdag i uge 26. Planen er at cykle fra Kfums klubhus ned til stranden, hvor der så svømmes og løbes lidt, samt socialt samvær, inden turen går hjem igen. Udvalget har fået 1000 kr. til at annoncere i ugeavisen og Jyske Vestkysten.

Træningsgruppen har ændret løbetiden fra kl. 13 til kl. 11 lørdag. Bestyrelsen har søgt om svømmetid om søndagen kl. 13-15 med start den 3/9 2000 og slut 10/6 2001.

Der vil udkomme et nyhedsbrev per post i starten af april.

Formand Michael Østergaard

2. juli 2000

Haderslev Tri 2000 afholder sit første stævne ved Søsportscentret. Stævnet er en succes og bestyrelsen har arbejdet hårdt på at skaffe hjælpere og sponsorer der får det hel til at løbe rundt. Frøs giver halvdelen af prisen for startnumrene, lodtrækningspræmier og t-shirts til hjælperne. Bosak og Maxim giver lodtrækningspræmier . Fuglsang giver sodavand og Super-Best giver frugt til hjælpere og deltagere.